HTML là gì? Hiểu về HTML trước khi học lập trình website

HTML là ngôn ngữ cơ bản, bằng cách sử dụng các thẻ và cấu trúc đơn giản, HTML góp phần quan trọng trong việc xây dựng các trang web.

Dù bạn mới bắt đầu hoặc đã có kinh nghiệm với lập trình, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về HTML và cách nó hoạt động để bạn có thể sáng tạo và xây dựng những trang web tuyệt vời.

HTML là gì?

HTML là viết tắt của HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). Đây là một ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để tạo và cấu trúc nội dung trên các trang web.

HTML cho phép bạn định dạng và tổ chức các phần tử trên website, bao gồm văn bản, hình ảnh, đường dẫn liên kết, đa phương tiện và nhiều hơn nữa.

HTML là viết tắt của HyperText Markup Language là một ngôn ngữ được sử dụng để tạo và cấu trúc nội dung trên các trang web
HTML là viết tắt của HyperText Markup Language là một ngôn ngữ được sử dụng để tạo và cấu trúc nội dung trên các trang web

Ngôn ngữ này sử dụng các thẻ (tags) để đánh dấu và xác định ý nghĩa của các phần tử trên trang web. Mỗi thẻ bắt đầu bằng dấu nhỏ hơn (<) và kết thúc bằng dấu lớn hơn (>).

Ví dụ, thẻ <h1> được sử dụng để tạo một tiêu đề cấp 1, thẻ <p> được sử dụng để tạo một đoạn văn bản, và thẻ <img> được sử dụng để chèn một hình ảnh.

HTML không chỉ định dạng nội dung mà còn cung cấp khả năng liên kết các trang web với nhau thông qua các đường dẫn URL. Ngoài ra, HTML cũng hỗ trợ tính năng tạo các biểu mẫu (forms) để thu thập dữ liệu từ người dùng.

HTML là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển các trang web. Nó là ngôn ngữ cơ bản và tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trên Internet và là nền tảng cho việc phát triển các công nghệ web khác như CSS (Cascading Style Sheets)JavaScript.

HTML có phải ngôn ngữ lập trình không?

Không, HTML không phải là ngôn ngữ lập trình. HTML là một ngôn ngữ đánh dấu (markup language) được sử dụng để định dạng và cấu trúc hóa nội dung trên trang web. Nó được sử dụng để mô tả cấu trúc của trang web bằng cách sử dụng các thẻ và phần tử.

Ngôn ngữ lập trình thường được sử dụng để tạo ra các chức năng động, xử lý logic và tương tác trên trang web.

Ví dụ như JavaScript, PHP, Python, Ruby, và nhiều ngôn ngữ lập trình khác được sử dụng để tạo ra các ứng dụng web phức tạp và tương tác.

Mặc dù HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, nhưng nó là một phần quan trọng của việc xây dựng trang web và tạo ra cấu trúc, định dạng và hiển thị nội dung trên trình duyệt web.

Vai trò của HTML trong lập trình web

HTML đóng vai trò quan trọng trong lập trình web vì nó là ngôn ngữ cơ bản để tạo và cấu trúc nội dung trên các trang web. Dưới đây là những vai trò chính của HTML trong lập trình web:

Định dạng nội dung

HTML cho phép bạn định dạng và hiển thị nội dung trên trang web. Bằng cách sử dụng các thẻ và thuộc tính, bạn có thể tạo tiêu đề, đoạn văn bản, danh sách, bảng, hình ảnh và các phần tử khác một cách cụ thể và có cấu trúc.

Liên kết và địa chỉ URL

HTML cho phép tạo liên kết giữa các trang web bằng cách sử dụng thẻ “a” và thuộc tính “href”.

Bằng cách định nghĩa các đường dẫn URL, người dùng có thể chuyển đến các trang web khác hoặc địa chỉ trong cùng một trang web.

HTML cho phép tạo liên kết giữa các trang web
HTML cho phép tạo liên kết giữa các trang web

Tạo biểu mẫu (forms)

HTML cung cấp khả năng tạo các biểu mẫu để thu thập dữ liệu từ người dùng.

Với các thẻ và thuộc tính như “input”, “select”, “textarea”, và “button”, bạn có thể tạo các ô nhập liệu, nút gửi và các phần tử khác để gửi và xử lý dữ liệu trên trang web.

Cấu trúc trang web

HTML cho phép bạn xác định cấu trúc và bố cục của trang web. Bằng cách sử dụng các thẻ như “div”, “header”, “nav”, “section”, và “footer”, bạn có thể phân chia trang web thành các phần khác nhau và xác định vị trí và quan hệ giữa chúng.

Tương tác và tích hợp

Mặc dù HTML không phải là ngôn ngữ lập trình đầy đủ, nó vẫn hỗ trợ tính năng tương tác và tích hợp với JavaScript và CSS.

Bằng cách sử dụng các thẻ và thuộc tính như “onclick”, “onsubmit” và “data-*”, bạn có thể tạo các sự kiện và tương tác động trên trang web.

HTML hoạt động như thế nào?

HTML hoạt động bằng cách sử dụng cú pháp và cấu trúc của nó để xác định và hiển thị nội dung trên trang web. Dưới đây là cách HTML hoạt động:

 1. Định nghĩa cấu trúc: HTML bắt đầu bằng thẻ mở <html> và kết thúc bằng thẻ đóng </html>. Giữa các thẻ này là phần nội dung chính của trang web.
 2. Định nghĩa phần đầu (head): Phần đầu của trang web được định nghĩa bằng cách sử dụng thẻ <head>. Trong phần này, bạn có thể định nghĩa các thông tin metadata như tiêu đề trang, liên kết CSS, JavaScript, các thẻ meta cho SEO, và nhiều thông tin khác.
 3. Định nghĩa phần thân (body): Phần thân của trang web được định nghĩa bằng thẻ <body>. Đây là nơi bạn định nghĩa và hiển thị nội dung chính của trang web như văn bản, hình ảnh, đường dẫn liên kết, biểu mẫu và các phần tử khác.
 4. Sử dụng các thẻ và thuộc tính: HTML sử dụng các thẻ để định dạng và xác định ý nghĩa của các phần tử trên trang web.
  Ví dụ, thẻ <h1> được sử dụng để tạo tiêu đề cấp 1, thẻ <p> được sử dụng để tạo đoạn văn bản, và thẻ <img> được sử dụng để chèn hình ảnh. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính để cung cấp thông tin bổ sung và điều chỉnh các phần tử, ví dụ như thuộc tính src để chỉ định đường dẫn của một hình ảnh.
 5. Tạo cấu trúc và liên kết: HTML cho phép bạn tạo cấu trúc trang web bằng cách sử dụng các thẻ như <div>, <section>, <header>, và <footer>. Bạn có thể sắp xếp các phần tử theo ý muốn và tạo liên kết giữa các trang web bằng cách sử dụng thẻ <a> và thuộc tính “href”.
 6. Tương tác và tích hợp: Bằng cách sử dụng các thuộc tính và sự kiện như “onclick” và “onsubmit”, bạn có thể tạo các tương tác động và xử lý sự kiện trên trang web.
Cấu trúc cơ bản của một đoạn HTML
Cấu trúc cơ bản của một đoạn HTML

Khi trình duyệt web tải trang web, nó sẽ đọc mã HTML và hiển thị nội dung theo cấu trúc và định dạng đã được định nghĩa.

Một số thẻ HTML thường gặp

Dưới đây là một số thẻ HTML thường gặp và chức năng của chúng:

 • <html>: Định nghĩa khung chứa cho toàn bộ tài liệu HTML.
 • <head>: Chứa các thông tin đầu trang như tiêu đề, liên kết CSS, và meta tags.
 • <body>: Chứa nội dung hiển thị trên trang web.
 • <h1> to <h6>: Định dạng tiêu đề cấp độ 1 đến cấp độ 6, với <h1> là tiêu đề lớn nhất và <h6> là nhỏ nhất.
 • <p>: Định dạng và hiển thị đoạn văn bản.
 • <a>: Tạo liên kết đến một trang web khác hoặc một địa chỉ trong cùng một trang web.
 • <img>: Chèn hình ảnh vào trang web.
 • <ul> và <li>: Tạo danh sách không có thứ tự (unordered list) với các mục liệt kê trong <li>.
 • <ol> và <li>: Tạo danh sách có thứ tự (ordered list) với các mục liệt kê trong <li>.
 • <table>: Tạo bảng để hiển thị dữ liệu theo hàng và cột.
 • <form>: Tạo biểu mẫu để thu thập dữ liệu từ người dùng.
 • <input>: Tạo ô nhập liệu trong biểu mẫu, cho phép người dùng nhập dữ liệu.
 • <button>: Tạo nút nhấn trong biểu mẫu hoặc để tương tác với trang web.
 • <div>: Định nghĩa một khối chứa phụ, thường được sử dụng để nhóm các phần tử lại với nhau.
 • <span>: Định nghĩa một phần tử nhỏ, thường được sử dụng để định dạng một phần nhỏ của văn bản.
Một số thẻ HTML quen thuộc
Một số thẻ HTML quen thuộc

Đây chỉ là một số thẻ HTML phổ biến và cơ bản. Có nhiều thẻ và thuộc tính khác trong HTML để tạo và định dạng nội dung trên trang web.

Ưu và nhược điểm của HTML

HTML có một số ưu điểm và nhược điểm sau:

Ưu điểm của HTML

Dễ học và sử dụng: HTML là ngôn ngữ đánh dấu cơ bản và dễ học. Người dùng không cần phải có kiến thức lập trình phức tạp để bắt đầu xây dựng trang web cơ bản.

Hỗ trợ rộng rãi: Tất cả các trình duyệt web hiện đại đều hỗ trợ HTML và tuân thủ các tiêu chuẩn của nó, đảm bảo tính tương thích và khả năng truy cập đa nền tảng.

Khả năng tạo cấu trúc: HTML cho phép tạo cấu trúc cho nội dung trang web bằng cách sử dụng các thẻ và phần tử, giúp tăng tính logic và tổ chức của trang web.

Nhược điểm của HTML

Giới hạn trong việc tạo giao diện phức tạp: HTML tập trung vào cung cấp cấu trúc và định dạng nội dung, nhưng không có khả năng tạo ra giao diện phức tạp như các ngôn ngữ lập trình khác như JavaScript hoặc CSS.

Hạn chế trong việc định dạng và kiểm soát giao diện: Mặc dù HTML cung cấp một số định dạng cơ bản, nhưng nó không đủ mạnh mẽ để tạo ra giao diện phức tạp và đa dạng. Để tạo giao diện tùy chỉnh và linh hoạt hơn, cần sử dụng CSS.

Những phần mềm dùng cho HTML

Có nhiều phần mềm và công cụ hỗ trợ để viết và xử lý mã HTML. Dưới đây là một số phần mềm phổ biến được sử dụng trong việc làm việc với HTML:

Trình duyệt web

Trình duyệt web như Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, hoặc Safari cung cấp bộ phân tích HTML tích hợp, cho phép bạn xem và chỉnh sửa mã nguồn HTML trực tiếp trên trang web.

Trình soạn thảo văn bản

Có nhiều trình soạn thảo văn bản phổ biến như Sublime Text, Visual Studio Code, Atom, Notepad++, và gedit. Đây là các công cụ đa năng có thể hỗ trợ viết và chỉnh sửa mã HTML, đồng thời cung cấp các tính năng như gợi ý mã, tô màu cú pháp, và kiểm tra lỗi.

Adobe Dreamweaver

Dreamweaver là một phần mềm mạnh mẽ dành cho thiết kế và phát triển trang web. Nó cung cấp môi trường tích hợp để tạo, chỉnh sửa và xem trước mã HTML, CSS và JavaScript.

BlueGriffon

BlueGriffon là một trình soạn thảo HTML WYSIWYG (What You See Is What You Get) cho phép bạn tạo và chỉnh sửa trực tiếp trên giao diện người dùng, mô phỏng kết quả trực tiếp.

Dù cho xuất hiện của nhiều công nghệ mới, HTML vẫn giữ vững vai trò của mình trong lĩnh vực phát triển web.

Hãy tiếp tục khám phá và trau dồi kiến thức về HTML để trở thành một nhà phát triển web tài năng và sáng tạo!

Leave a Comment